Bolaget

Firma: Leal Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556788-1858
Adress: Norra Gubberogatan 30, 1 tr, 416 63 GÖTEBORG
Telefon: 031-180518, 0768-665893
E-post: info@lealkapital.se

 

Leal Kapitalförvaltning AB är registrerat hos Bolagsverket och skall bedriva försäkringsförmedling samt investeringsrådgivning och därmed förenlig verksamhet. www.bolagsverket.se

Tillsynsmyndighet

Leal Kapitalförvaltning är registrerad som försäkringsförmedlare med tillstånd i samtliga livförsäkringsklasser och står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen övervakar företagen på finansmarknaden och har till uppgift att verka för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vad gäller marknadsföring och informationsinnehåll står Leal Kapitalförvaltning även under Konsumentverkets tillsyn.

Verksamheten som bedrivs är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, t ex lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen och distansavtalslagen samt föreskrifter från Finansinspektionen. Du kan kontrollera våra tillstånd samt vilka som har rätt att distribuera försäkringar på Finansinspektionens hemsida, se www.fi.se

 

Medlemsskap

Leal Kapitalförvaltning AB är anknuten till förmedlarorganisationen Tydliga, som är en av Sveriges snabbast växande aktörer på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring, se www.tydliga.se 

Leal Kapitalfövaltning AB är medlem i SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening, som är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsförmedlare, se www.sfm.se

Leal Kapitalförvaltning AB är anslutet till Swedsec Licensierings AB, se www.swedsec.se

Klagomålshantering

Vår ambition är att utföra vårt uppdrag med största omsorg. Skulle du som kund av någon anledning känna dig missnöjd, vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Förhoppningsvis kan vi lösa problemet gemensamt. Om du som kund fortfarande är missnöjd ber vi dig skriftligen framföra ett klagomål till Bolagets klagomålsansvarig på nedan adress. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan bolaget inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från deta att ärendet inkommit, kommer Bolaget meddela dig och förklara orsaken till detta. Samtidigt ges du även information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Skicka gärna ditt klagomål på den e-postadress som anges. Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad din rådgivare har gjort fel. Det underlättar en snabb hantering.

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du får din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumenternas.se Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se

Kontaktuppgifter till klagomålsansvarig:

Leal Kapitalförvaltning AB
Klagomålsansvarig, Fredrik Nilsson
Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg

klagomalsansvarig@tydliga.se

Hållbarhet

Försäkringsförmedling

Hållbarhet är en viktig fråga och påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig. Som en aktör inom försäkringsrådgivning ska vi alltid agera i enlighet med kundens bösta intresse. Ett led i detta och en skyldighet vi har är att vara transparenta med hur vi beaktar hållbarhetsrisker så att du som kund kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

Här hittar du därför information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt hur vi integrerar hållbarhet i vår rådgivning till dig. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Med hållbarhetsfaktorer menas miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

När vi distribuerar försäkringar (kapitalföräkringar och pensions-försäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässig eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker skall prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser. 

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. Vårt hållbarhetsarbete påverkar idag inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Investeringsrådgivning

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.

För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se www.svp.se/om-oss/hallbarhet/

Anknutet ombud

Leal Kapitalfövaltning AB är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr 556324-5447.

SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.
 
Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss på Ombudsbolaget. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP. Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svp.se

För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svp.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.